Algemene speelvoorwaarden – in het theater
De opbouwtijd en wensen voor licht en geluid verschillen per voorstelling; zie de Downloads (Technische lijsten) onderaan de voorstellingspagina op deze website. Het theater zorgt voor een gratis parkeerplaats voor de decorwagen van de groep. Informatie voor publiciteit is gebundeld in de Persmap op de voorstellingspagina.

Algemene speelvoorwaarden – in een wijkgebouw of school

  • aanvangstijd is in overleg vast te stellen
  • voorstellingen kunnen meerdere keren op een dag gespeeld worden, max. 2 of 3 keer (afhankelijk van de voorstelling)
  • de speellocatie is een rustige ruimte waar geen klaslokalen op uitkomen, bijvoorbeeld een speellokaal of gymzaal
  • de speellocatie bevindt zich op de begane grond of is met lift (maten van de lift vooraf voorleggen) te bereiken
  • spelen tijdens pauzes kan alleen als de zaal waarin gespeeld wordt niet aan het speelplein grenst
  • publiek tribunegewijs opbouwen in 2 of 3 niveau’s met matten, banken, stoelen en tafels
  • opbouwtijd, wensen over verduistering en afmetingen van het speelvlak staan per voorstelling benoemd bij Algemeen en in de Technische lijsten bij Downloads
  • de organisatie op school is verantwoordelijk voor het vooraf klaarzetten van de publieksopstelling
  • school zorgt voor een gratis parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij de speelplek, voor de decorwagen van de groep
  • gratis lesmateriaal is te downloaden vanaf de voorstellingspagina op deze website

Prijzen
Prijzen van de voorstellingen die op de website vermeld staan, zijn inclusief auteursrechten en reiskosten, exclusief 9% BTW, tenzij anders aangegeven. Landelijke BTW wijzigingen voorbehouden. De tweede of derde (lagere) prijs geldt voor de tweede of derde voorstelling op dezelfde dag en locatie. Check geldende prijzen altijd met Theaterbureau Frijns; prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

RIVM maatregelen
Bespelers zijn bekend met en handelen naar de richtlijnen zoals die omschreven zijn in het protocol voor Theaters en Concertzalen en het protocol voor het basisonderwijs. Onderaan deze webpagina vindt u de weblinks van deze protocollen.

Algemene voorwaarden

Onderstaande contractbepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij een voorstelling van een gezelschap, hierna te noemen ‘de Boeking’, wordt geboekt door contractant 1 ‘het Podium’ via Theaterbureau Frijns, lid van de Vereniging Jeugd Impresariaten, hierna te noemen ‘het Impresariaat’.

1. Het Impresariaat vertegenwoordigt contractant 2 in de Boeking, de bij haar aangesloten artiesten of gezelschappen, hierna te noemen: ‘de Bespeler’.

2. Het Podium verklaart met de prestaties en hoedanigheid van de Bespeler bekend te zijn.

3. Indien het Podium als vertegenwoordiger optreedt van derden, verklaart zij door (ondertekening van) de Boeking daartoe gerechtigd te zijn.

4. De overeengekomen prijsafspraak is inclusief auteursrechten; de Bespeler waarvoor het Impresariaat optreedt, draagt zorg voor de afdracht van de muziek- en auteursrechten (zoals BUMA/STEMRA en/of SENA).

5. Indien de voorstelling plaatsvindt buiten Nederland, zal het Podium als organisator zorg dragen voor de afdracht van de door dat land opgelegde belastingen.

6. In de overeengekomen prijsafspraak zijn eventueel verschuldigde loonbelasting en sociale premies inbegrepen.

7. Betaling vindt plaats op basis van de na de speeldatum toegezonden factuur. De facturerende partij beschikt over een inhoudingsplichtigenverklaring of verwijst in de factuur naar een geldige door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.

8. Betaling van de tussen het Podium en de Bespeler overeengekomen bedragen vinden door het Podium aan de facturerende partij plaats uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

9. In geval van ziekte en/of overmacht van de Bespeler, heeft de Bespeler het recht diens rol door een ander te doen overnemen dan wel kan het Impresariaat in overleg met het Podium een andere voorstelling aanbieden dan wel kan de geboekte voorstelling naar een latere datum worden verschoven of kan de voorstelling geannuleerd worden. Beide partijen hebben in deze een inspanningsverplichting om tot een passende oplossing te komen.

10. In geval van annulering door het Podium op basis van een landelijke of lokale lockdown vanuit overheidsbepalingen, geldt er voor alle partijen een inspanningsverplichting tot naleving van contractuele afspraken, door middel van het verplaatsen van de uitvoering naar een later moment in het lopende seizoen of kalenderjaar. Indien dit niet mogelijk of gewenst is kan er ook gebruik gemaakt worden van het alternatieve of digitale aanbod van de Bespeler of overige gezelschappen van Theaterbureau Frijns. Indien het Podium geen gebruik wil maken van vervangend aanbod of verplaatsing, wordt er een annuleringsvergoeding in rekening gebracht door de Bespeler conform de richtlijnen van brancheorganisaties VSCD, VVTP en NAPK. (zie: Veel gestelde vragen verenigingjeugdimpresariaten.nl)

11. Overige vormen van annulering door het Podium worden gezien als contractbreuk en hebben een door de Bespeler opeisbare vergoeding tot gevolg van maximaal het in de Boeking overeengekomen bedrag, minus niet gemaakte kosten (reiskosten).

12. Impresariaat en Bespeler kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verschuiving of annulering van de voorstelling vanwege overmacht.

13. Het Impresariaat is enkel aansprakelijk indien het Impresariaat tekort is geschoten in de bemiddeling tussen het Podium en de Bespeler. Indien er sprake is van ontstane schade door toedoen van de Bespeler voor het Podium tijdens het optreden en daaraan gerelateerde activiteiten kan enkel de Bespeler aansprakelijk gesteld worden.

14. Het Podium is bekend met en garandeert de noodzakelijke technische voorwaarden, een speelbaar podium/speelvlak, een gratis parkeerplaats en de gebruikelijke faciliteiten, conform technische lijst. Tevens zorgt het Podium dat er tijdens de voorstelling een aanspreekpunt namens het Podium aanwezig is (tenzij anders overeengekomen).

15. De Bespeler heeft uitgaande van goed gastheerschap van het Podium recht op consumpties van eenvoudige aard.

16. Het is het Podium niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen te maken tenzij er vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de Bespeler.

17. Het in de Boeking vermelde maximum aantal toeschouwers kan door scholen in verband met planningsruimte overschreden worden met maximaal 10%. Een overschrijding van dit aantal zonder schriftelijke toestemming van de Bespeler zal leiden tot een verhoging van de uitkoopsom met een bedrag volgens de prijslijst.

18. Eventuele geschillen, voortkomend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing is (zijn), worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Bespeler.

19. Voor aanvullende afspraken wij naar de VSCD/VVTP Mantelovereenkomst. Indien deze mantelovereenkomst tegenstrijdig is, blijven de contractbepalingen zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

20. Voor voorstellingen die buiten spelen geldt aanvullend: Het risico voor annulering in verband met slecht weer ligt bij de organisatie. De artiest zal zo flexibel mogelijk zijn in verplaatsing (qua tijd en locatie) op de dag zelf of naar een vervangende datum binnen een kwartaal, maar als dit niet mogelijk is, wordt de uitkoopsom op de dag zelf volledig in rekening gebracht. Mocht de artiest nog niet vertrokken zijn op weg naar de locatie, dan vervallen de reiskosten.

21. Reiskosten: De uitkoopsommen zijn inclusief reiskosten, gebaseerd op de benzineprijzen april 2022. Mochten de benzineprijzen boven die prijs uitstijgen dan zijn wij genoodzaakt een toeslag te rekenen.

Bovenstaande Algemene voorwaarden gelden voor contracten afgesloten vanaf 1 juli 2020.
Update punt 21, april 2022.

Overige documenten: