Algemene voorwaarden

Algemene speelvoorwaarden - in het theater
De opbouwtijd en wensen voor licht en geluid zijn per voorstelling verschillend; zie de Downloads (technische lijsten) onder de betreffende voorstelling. Het theater zorgt voor een gratis parkeerplaats voor de decorwagen van de groep.

Algemene speelvoorwaarden - in een wijkgebouw of school
 • aanvangstijd is in overleg vast te stellen

 • voorstellingen kunnen meerdere keren op een dag gespeeld worden, max. 2 of 3 keer (afhankelijk van de voorstelling)

 • de speellocatie is een rustige ruimte waar geen klaslokalen op uitkomen, bijvoorbeeld een speellokaal of gymzaal

 • spelen tijdens pauzes kan alleen als de zaal waarin gespeeld wordt niet aan het speelplein grenst

 • publiek liefst tribunegewijs opbouwen in 2 of 3 niveau's met banken, stoelen en tafels

 • opbouwtijd, wensen over verduistering en afmetingen van het speelvlak staan genoemd bij Algemeen (per voorstelling) en in de technische lijsten bij Downloads

 • de organisatie op school is verantwoordelijk voor het vooraf klaarzetten van de publieksopstelling

 • school zorgt voor een gratis parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij de speelplek, voor de decorwagen van de groep

 • voor bijna alle voorstellingen is lesmateriaal te downloaden, te vinden bij de Downloads bij de betreffende voorstelling


Prijzen
Prijzen van de voorstellingen die op de website vermeld staan, zijn inclusief auteursrechten en reiskosten, exclusief 9% BTW, tenzij anders aangegeven. Landelijke BTW wijzigingen voorbehouden. De tweede of derde (lagere) prijs geldt voor de tweede of derde voorstelling op dezelfde dag en locatie. Check geldende prijzen altijd met Theaterbureau Frijns; prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij een voorstelling, hierna ook te noemen “de Boeking”, wordt geboekt door contractant 1, hierna te noemen “het Podium” via contractant 2, Theaterbureau Frijns, lid van de Vereniging Jeugd Impresariaten Nederland (Buro Bannink,  STT-produkties, Theaterbureau Frijns, Uit de Kunst en Theaterbureau Het Verteltheater), hierna te noemen “het Impresariaat”.

 • Het Impresariaat vertegenwoordigt in de Boeking de bij haar aangesloten artiesten of gezelschappen, hierna te noemen: “de Bespeler”.

 • Het Podium verklaart met de prestaties en hoedanigheid van het Impresariaat bekend te zijn.
  Indien het Podium als vertegenwoordiger optreedt van derden, verklaart zij door (ondertekening van) de Boeking met het Impresariaat daartoe gerechtigd te zijn.

 • De overeengekomen prijsafspraak is inclusief auteursrechten; het Impresariaat of althans de Bespeler waarvoor het Impresariaat optreedt, draagt zorg voor de afdracht van de muziek- en auteursrechten (zoals BUMA/STEMRA en/of SENA).

 • Indien de voorstelling plaatsvindt buiten Nederland, zal het Podium als organisator zorg dragen voor de afdracht van de door dat land opgelegde belastingen.

 • In de overeengekomen prijsafspraak zijn eventueel verschuldigde loonbelasting en sociale premies inbegrepen.

 • Betaling vindt plaats op basis van de na de speeldatum toegezonden factuur. De facturerende partij beschikt over een inhoudingsplichtigen-verklaring of verwijst in de factuur naar een geldige door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.

 • Betaling van de tussen het Podium en het Impresariaat overeengekomen bedragen vinden door het Podium aan de facturerende partij plaats uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • In geval van ziekte en/of overmacht van de Bespeler, heeft de Bespeler het recht diens rol door een ander te doen overnemen dan wel kan het Impresariaat in overleg met het Podium een andere voorstelling aanbieden dan wel kan de geboekte voorstelling naar een latere datum worden verschoven of kan de voorstelling geannuleerd worden.

 • Contractbreuk heeft een opeisbare vergoeding tot gevolg van maximaal het in de Boeking overeengekomen bedrag, minus niet gemaakte kosten (reiskosten).

 • Het Impresariaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verschuiving of annulering van de voorstelling vanwege overmacht.

 • Het Impresariaat is enkel aansprakelijk indien het Impresariaat tekort is geschoten in de bemiddeling tussen het Podium en de Bespeler. Indien er sprake is van ontstane schade door toedoen van de Bespeler voor het Podium tijdens het optreden en daaraan gerelateerde activiteiten kan enkel de Bespeler aansprakelijk gesteld worden.

 • Het Podium is bekend met en garandeert de noodzakelijke technische voorwaarden, een speelbaar podium/speelvlak, een gratis parkeerplaats en de gebruikelijke faciliteiten, conform technische fiche. Tevens zorgt het Podium dat er tijdens de voorstelling een aanspreekpunt namens het Podium aanwezig is (tenzij anders overeengekomen).

 • De Bespeler heeft uitgaande van goed gastheerschap van het Podium recht op consumpties van eenvoudige aard.

 • Het is het Podium niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen te maken tenzij er vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het Impresariaat.

 • Het in de Boeking vermelde maximum aantal toeschouwers kan door scholen in verband met planningsruimte overschreden worden met maximaal 10%. Een overschrijding van dit aantal zonder schriftelijke toestemming van het Impresariaat zal leiden tot een verhoging van de uitkoopsom (te weten het aantal extra bezoekers vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs per bezoeker).

 • Eventuele geschillen, voortkomend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing is (zijn), worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van het Impresariaat.

 • Voor overige hierboven niet genoemde definities en bepalingen verwijzen wij naar de VSCD/VVTP Mantelovereenkomst.

 • Voor voorstellingen die buiten spelen geldt aanvullend: het risico voor annulering in verband met slecht weer ligt bij de organisatie. De artiest zal zo flexibel mogelijk zijn in verplaatsing (qua tijd en locatie) op de dag zelf of naar een vervangende datum, maar als dit niet mogelijk is, wordt de uitkoopsom op de dag zelf volledig in rekening gebracht. Mocht de artiest nog niet vertrokken zijn op weg naar de locatie, dan vervallen de reiskosten.


De technische lijsten vindt u online bij de desbetreffende voorstelling; vaak zijn er voor theaters en scholen aangepaste lijsten.